Talonvaltauksesta omaehtoiseen asumiseen - Oranssin kaksi vuosikymmentä kaupunkiliikkeenä

Intro: 

Vesa Peipinen esittelee opinnäytetyönsä tuloksia Humanistisen ammattikorkeakoulun seminaarissa 18.4.2012 klo 14-16. Opinnäytetyössä tarkastellaan Oranssin toimintaa 1990-luvun alusta näihin päiviin. Opinnäytetyö perustuu arkisto- ja haastatteluaineistoon sekä tekijän omiin kokemuksiin.

Kaupunkitutkimuksen klassinen kysymys on kenellä on oikeus kaupunkiin ja kenen ehdoilla kaupunkia
rakennetaan? Mitä kaupunkilaiset voivat itse tehdä? Miten nuoret voivat toimia oman asuinympäristönsä ja
elämänsä parantamiseksi? Onko kaupungissa tilaa myos vaihtoehtoiselle toiminnalle?

Vesa Peipisen opinnäytetyössä tarkastellaan helsinkiläisen Oranssin toimintaa 1990 -luvun alusta näihin päiviin.
Opinnäytetyö perustuu arkisto- ja haastatteluaineistoon sekä tekijän omiin kokemuksiin. Yli kahden
vuosikymmenen aikana suorasta toiminnasta ja radikaalista kansalaistoiminnasta alkunsasaaneella Oranssilla on
ollut aktiivinen rooli kaupunkikulttuurissa ja kaupunkikuvassa. Talonvaltausvaiheen jälkeen Oranssi suuntautui
toisenlaiseen tapaan toimia: taloja ei enää vallattu vaan Oranssin nuoret tarttuivat itse toimeen kunnostamalla
vanhoja rakennuksia ja tiloja omaehtoisen kaupunkikulttuurin ja asumisen käyttöön.

Opinnäytetyössä tuodaan esiin Oranssin toiminta osana suomalaista talonvaltausliikehdintää sekä kuvataan
keskeisiä kaupunkikiistoja joissa Oranssi on ollut osallisena: esimerkkinä kiistat Sörnäisten Kokos-tehtaan,
Tehtaankadun puutalojen ja Töölönlahden Makasiinien kohtaloista. Toisessa näkökulmassa tarkastellaan Oranssin
kulttuuri- ja nuorisotoiminnan kehittymistä: Oranssi on edelläkävijänä kehittänyt rakennusten ja kaupunkitilojen
väliaikaiskäyttöä kunnostamalla ja ylläpitämällä tiloja nuorten omaehtoiselle ja vaihtoehtoiselle kansalaistoiminnalle.

Kolmas näkökulma tarkastelee Oranssin asumistoimintaa: Oranssi on kunnostanut omatoimisin menetelmin
vanhoja rakennuksia kohtuuhintaisiksi ja yhteisöllisiksi vuokra-asunnoiksi. Oranssin kehittämä omaehtoisen
asumisen malli on Suomen oloissa poikkeuksellinen.

Peipisen opinnäytetyön keskeinen väite on että nuoret ovat valmiita sitoutumaan toimintaan oman kaupunki – ja asuinympäristönsä puolesta. Oranssi on kehittänyt omaehtoista toiminnan politiikkaa ja tee-se-itse -kulttuuria, jossa nuorten on mahdollista toimia itse oman asuinympäristönsä parantamiseksi. Peipisen näkemyksen mukaan Oranssin toiminta osoittaa että ruohonjuuritason kollektiivisella kansalaistoiminnalla on merkitystä ja sille on myös kaupunkien suunnittelussa luotava toimintaedellytyksiä.

Talonvaltaajia Pengerkadun poliisiasemalla 1990Talonvaltaajia Pengerkadun poliisiasemalla 1990