MITÄ SINÄ HALUAT? -Valvomo työpajan tuloksia

Intro: 

 

Oranssi ry. järjesti lauantaina 21.5.2011 Mitä sinä haluat? -työpajan liittyen tulevan toimintakeskus Valvomon hallinnointiin ja toiminnan sisältöihin. Työpaja järjestettiin Valvomo-rakennuksessa, jota varten oli rakennukseen lavastettu tilasuunnitelman mukaisesti mm. kahvila, klubi ja kokoustila.

 

VALVOMO-HANKE

 

Valvomo-rakennus on osa Suvilahden voimala-aluetta Kalasataman metroaseman välittömässä läheisyydessä. Aluetta hallinnoi Helsingin kaupungin omistama Kiinteistö Oy Kaapelitalo, jonka kanssa Oranssi ry. on parhaillaan neuvottelemassa varsinaista vuokrasopimusta aiemman aiesopimuksen jatkoksi.

 

Oranssi ry. kunnostaa vuosien 2010-2013 aikana rakennukseen nuorten toimintakeskusta. Ensimmäiset tilat julkiseen käyttöön pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2012 alkuun mennessä. Hanke on saanut rahoitusta Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä ja Raha-automaattiyhdistykseltä.

 

Valvomo-hankkeen keskeisiä elementtejä ovat nuorten osallistaminen, työllistäminen ja yhteisöllinen toimintatapa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että korjaustyöt ja Valvomon tulevan toiminnan suunnittelu nojaa vahvasti halukkaiden vapaaehtoisten työpanokseen.

 

Toiminnan toteutuksesta ja talon hallinnoinnista ja kunnossapidosta vastaavat mahdollisimman pitkälle sen käyttäjät Oranssi ry:n työntekijöiden ja luottamushenkilöiden koordinoimana. Toiminnan perusarvoina tulee olla osallistumisen matala kynnys, ikärajattamuus ja avoimuus.

 

 

MITÄ SINÄ HALUAT? -TYÖPAJA

 

Työpajan valmisteluista vastasivat Oranssi ry:n työntekijät, työharjoittelijat sekä hallitus. Tapahtumasta tiedotettiin etukäteen tekstiviestein, sähköpostilla, sosiaalisen median välityksellä sekä perinteisillä ilmoitusjulisteilla. Työpaja oli ilmainen ja sen aikana tarjottiin lounas. Työpajaan ei ollut pakollista etukäteisilmoittautumista ja useat osallistujat tulivatkin paikalle oman aikataulunsa mukaisesti.

 

Työpajaan osallistui yhteensä 20 henkeä ja koko kuuden tunnin keston ajan käytiin vilkasta keskustelua Valvomon tulevasta toiminnasta. Edustettuina olivat mm. Oranssi ry., Teatteriryhmä Reipas Irma, Teatteriryhmä Poleemi, Sosiaalikeskus Sataman pyöräpaja, Kahvila Soihtu sekä useita muita itseään edustaneita ja toiminnasta kiinnostuneita nuoria aikuisia.

 

Työpaja oli jakautunut kahteen osaan, jossa aamupäivällä keskityttiin toimintakeskuksen hallinnointiin, toiminnan arvoihin ja käytäntöihin sekä pohdittiin ei-kaupallisen, vapaaehtoisuuteen painottuvien toimintamallien vahvuuksiin ja haasteisiin. Ruokatauon aikana keskustelu jatkui vapaamuotoisemmin ja samalla esiteltiin Valvomon vielä keskeneräisiä tiloja työpajalaisille.

 

Iltapäivän keskustelu keskittyi erilaisten toimintojen ja ideoiden keräämiseen osallistujilta. Syntyneitä ajatuksia käytetään apuna ja esimerkkeinä kerättäessä lisää ideoita Unelmien toimintakeskus -kaavakkeella eri tapahtumien (mm. Maailma Kylässä- festivaali, Suvilahden avoimet ovet, Alppipuiston kesä, Taiteiden yö) yhteydessä vuoden 2011 aikana.

 

 

TYÖPAJAN SATOA

 

Hallinnoinnista ja vapaaehtoisuuteen perustuvasta työvoimasta.

 

Valvomossa pyritään antamaan mahdollisimman paljon vastuuta toimintakeskuksen käyttäjille. Oranssi ry.n resurssit ovat rajoitetut rakennuksen kiinteiden kulujen viedessä ison osan Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen Oranssi ry:lle myöntämästä avustuksesta. Oranssi ry:n työntekijöiden rooliksi jää pitkälti toiminnan koordinointi. Oranssin asettamat reunaehdot kaikelle toiminnalle on että se on avointa, ikärajatonta ja turvallista.

 

Vastuun ja vaikutusmahdollisuuksien kasvaessa toimintakeskuksen käyttäjistä syntyy vahvempi yhteisö, jolla on mahdollisuus ja velvollisuus ottaa muut toimijat huomioon. Toimintakeskuksen eri toimijoille pitää luoda toimiva ja läpinäkyvä foorumi, esimerkiksi säännöllisesti kokoontuva talonkokous. Lisäksi uusille ja vanhoille, lyhyt- ja pitkäaikaisille toimijoille pitää antaa yhtäläiset edellytykset vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.

 

Vastuunjako lähtien siivouksesta aina päätöksentekoon pitää olla selkeä ja kaikkien toimintakeskuksen käyttäjien tiedossa. Vapaaehtoistoimintaan usein liittyvän runsaan vaihtuvuuden vuoksi vastuut ja tehtävät eivät saa olla yksittäisiin ihmisiin sidoksissa. Ajan kuluessa toimintamalleja tulee olla mahdollista muuttaa mikäli käytössä olevat toimintamallit tuntuvat toiminattomilta.

 

Tiedottamisesta

 

Sekä ulkoinen että sisäinen tiedottaminen koetaan tärkeäksi toiminnan onnistumisessa. Eri ryhmien ja koko talon toiminnan tulisi olla mahdollisimman läpinäkyvää ja helposti lähestyttävää, jotta toimintaan osallistumisen matala kynnys säilyisi.

 

Taloon ensikertaa tultaessa tulisi toimintakeskuksen periaatteet ja toimintatavat olla helposti nähtävissä. Monella nuorelle itse tekemisen ja toimintaan osallistumisen kultuuri voi olla vieras ja siksi osallistumismahdollisuuksista tulisi tiedottaa selvästi.

 

Avoin tiedotus esim. verkkosivuilla tilojen varauksista, eri ryhmien tarpeista ja toiminnasta mahdollistaa ryhmien välisen osaamis-/ tarvikevaihdon ja uusien jäsenten saamisen toimintaan mukaan. Helposti lähestyttävät harjoitukset/tapaamiset/tms. ovat myös tärkeitä uusien toimijoiden tavoittamiseksi.

 

Palautetta toiminnasta ja uusia ideoita tulisi kerätä aktiivisesti eri välineiden avulla. Myös tilojen varauskirja voisi olla avoimesti luettavissa ja joillakin edellytyksillä muutettavissa talon verkkosivuilla. Myös yleisöltä suljettu toiminta tulisi näkyä ulospäin varauskirjasta, jotta toiminnan laajuus olisi mahdollisimman hyvin selvillä talon ulkopuolisille.

 

Eri toimijoiden yhteistyöstä

 

Toimintakeskuksen tilat tulevat todennäköisesti olemaan hyvin pitkälle varattuja edullisten ja toimiven harjoitustilojen ollessa Helsingin kaupungissa kortilla. Siksi muiden toimijoiden huomioonottaminen kaikessa toiminnassa on ensiarvoisen tärkeää.

 

Varaukset, peruutukset ja sisäinen tiedottaminen tulisi toteuttaa mahdollisimman aktiivisesti ja täsmällisesti sekaannusten ja turhien konfliktitilanteiden välttämiseksi.

 

Päätöksenteko- ja hallinnointiprosessi tulisi olla yksiselitteinen ja läpinäkyvä jotta epävirallisia, päällekkäisiä toimintatapoja ei synny. Kaikissa eri toimijoiden välistä keskustelua vaativissa tilanteissa talonkokous tai vastaava foorumi olisi oikea paikka tälle.

 

Eri ryhmien toimintatapojen erilaisuus tulisi ottaa huomioon ja uusille toimijoille jättää tilaa varauksista sovittaessa pidemmiksi kausiksi eteenpäin.

 

Mysteeripäiviä eli eri talon sisäisten ja ulkopuolisten toimijoiden ohjelmalle varattuja päiviä tulisi olla säännöllisesti. Eri ryhmien väliseen yhteistyöhön kannustetaan ja sitä edesautetaan erilaisten avoimien ovien tms. avulla. Myös ensimmäisten tilojen käyttöönottovaiheessa toivotaan erilaisia yhteishankkeita toimijoiden kesken.

 

Taloudesta

Tiloja joudutaan todennäköisesti vuokraamaan ulos talouden tasapainottamiseksi. Ulosvuokraus ja kovan rahan toimijat eivät saa merkittävästi haitata muita toimijoita ja ulosvuokraus pyritään ajoittamaan esim. kesäaikaan jolloin kokemuksesta toimintakeskuksen oma toiminta on väljempää.

 

On mahdollista että tilojen käytöstä peritään jonkin tyyppistä vuokraa kaikilta niitä käyttäviltä ryhmiltä. Vuokran tarkoituksena on sitouttaa tilojen käyttäjät pysymään järjen rajoissa tilojen varauksissa ja toisaalta estää turhia varauksia.

 

Rahaa tärkeämpi on kuitenkin sitouttaa toimijat huolehtimaan talon kunnossapidosta siivouksesta mahdollisiin kunnostustöihin, kantamaan vastuu talon yhteisistä asioista ja osallistumaan päätöksentekoon.

 

Ulosvuokrauksesta ja tilojen vuokrista tulee sopia jonkinlainen ohjeistus.

 

Kunnossapidosta, siivouksesta, rakennuksesta

Toimijoiden pitää pystyä huolehtimaan toimintakeskuksen peruskunnossapidosta. Toimivan ja oikeudenmukaisen vastuunjakotavan keksiminen vaatii vahvaa panostusta ja yhteistä motivaatiota pitää paikat kunnossa.

 

Välineet ja ohjeistukset remontointiin/siivoukseen tulee olla kunnossa, jotta toimeen ryhtyminen on mahdollisimman helppoa.

 

Ideoita tulevasta toiminnasta Valvomossa

Ideoita pyrittiin keräämään mahdollisimman laajasti ja ennakkoluulottomasti. Tässä esille tulleita ehdotuksia:

 

- ikärajattomia musiikkiklubeja

- teatteritoimintaa

- kokouksia

- kahvila/ravintola

- työpajoja ja vertaisoppimista

- polkupyöränkorjaus- ja rakennus verstas

- skeittausta sisällä/ skeittiboksien ym. rakennusverstas

- kirjasto

- kirjakauppa

- videoeditointimahdollisuus

- sepän verstas

- teatterin tarpeisto/puvusto/varasto

. työhuoneita

- treeniksiä

- askartelu- /käsityöpiste

- kierrätyspiste

- teema kirppu-/vaihtotoreja (esim. soittimet, levy, leffat,)

- tietokone-/konsolipelejä

- elokuvanäytöksiä

- radio-ohjelma

- neppiskisoja

- sirkusharjoituksia

- piipahdusharjoitustiloja

- jousiammuntaa

- hengailua

- materiaalikirjasto askarteluun

- erilaisia painatusvälineitä

- eri ikäpolvien ja sukupuolien yhteistä toimintaa

- apurahaneuvontaa, avustusta hakemisessa

- toimintaa alueen tuleville asukkaille

- brunssi

- tee se itse -kulttuuriin kannustamista

- soitinkorjausta/-tuunausta

- taitojen jakamista

- piirtämistä/maalaamista

- poikkitaiteellisia hankkeita

- tee se itse- showpainia

- sarjakuvan tekemistä

- pienlehtikirjasto

- teatteritarpeiston/puvuston/taitojen ja osaajien kierrätyskeskus

- sunnuntain hemmottelua/krapulatyöpaja

- elektroniikkarakentelu

- laukaisualusta ei paikkaan sidottuun toimintaan

-kunnostus/siivoustalkoot

- mutapainia

- shakkinyrkkeilyä

- eri järjestöille/ryhmille mahdollisuus esitellä omaa toimintaansa

- kiipeilyseinä

- riippumattoja/parvi majoitukseen

- pallomeri

- pomppulinna

 

 

JÄLKIPUINTIA

 

Palautetta työpajasta osallistujilta

Työpaja oli muodossaan ensimmäinen laatuaan Valvomo-hankkeessa ja siksi palautetta pyrittiin keräämään aktiivisesti.

 

Työpajaa pidettiin hyvin onnistuneena ja se herätti paljon keskustelua ja ideoita sekä loi myös välittömästi uusia kontakteja eri osallistujien välille. Keskustelu jatkui vielä pitkään varsinaisen työpajan jälkeen ja ideoita heiteltiin ilmaan runsaasti.

 

Kritiikkiä tuli työpajan aikaisesta aloitusajankohdasta (klo 10.00 lauantaina).

 

Palautetta työpajasta järjestäjiltä

 

Ideoita tulevasta toiminnasta kerääntyi runsaasti ja keskustelu toiminnan periaatteista ja toimintamalleista oli erittäin tärkeää taustatyötä toimintakeskuksen tulevaisuutta ajatellen.

 

Järjestäjän ominaisuudessa parannustarpeita voisi olla osallistujien tarkempi ikäkartoitus. Lisäksi tiedottamisen tulevista työpajoista voisi aloittaa aikaisemmin ja pyrkiä tavoittamaan nuorempaa ikäryhmää (15-20) ideoiden keräämiseksi.

 

Tulevat työpajat ja muu ideoiden keruu

 

Syksyn 2011 aikana järjestetään 2-3 työpajaa, joista ensimmäinen elokuun lopussa. Lisäksi kerätään ideoita toiminnasta erilaisissa tapahtumissa. Työpajojen tuloksista pyritään keräämään mahdollisimman laajaa materiaalia Toimintakeskus Valvomon varsinaisen toiminnan aloitusta varten.

 

Valvomo-hankkeen puolesta

 

Otso Lapila

Työpajaohjaaja

Oranssi ry.